VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Zkráceně – nejdůležitější body

w

Objednávka

Na základě emailové, nebo telefonické komunikace, se domluvíme na nejlepším postupu práce pro váš projekt a vytvoříme vám cenovou nabídku.

Hotová práce

Pokud do 10 dnů od Konečného schválení návrhů, nedostaneme žádné výtky a připomínky, bereme práci jako hotovou a uzavřenou.

Vlastnictví

Až do úplného zaplacení patří veškerá práva na objednané dílo nám. Po úplném zaplacení máte veškerá práva vytvořené dílo využívat.

Viz. bod 8

Platba

Požadujeme 50% předem, z předem domluvené částky. Případné dodatečné služby se naúčtují ke zbývající částce.

Portfolio

Odběratel souhlasí s použitím díla pro dodavatelovu vlastní propagaci – (vystavení v portfoliu, případně i s odkazem na web, atd.)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též VOP) se řídí smluvní vztah mezi fyzickou osobou podnikající pod jménem Hana Studená (dále jen Dodavatel) a jinou právnickou či fyzickou osobou (dále jen Odběratel) při používání internetového systému Dodavatele, umístěného na www.dragonstag.stuha.org
 2. Každá objednávka učiněná Odběratelem prostřednictvím uvedeného internetového systému Dodavatele je považována za smlouvu, která se řídí těmito VOP.
 3. Dodavatel vykonává svým jménem majetková autorská práva zaměstnaneckých autorských děl svých pracovníků nebo autorských děl vytvořených pro Dodavatele na smluvním základě třetími osobami.
2. VYMEZENÍ POJMŮ
 1. Dílem se rozumí předmět on-line objednávky. Dílo samotné může být také Autorským dílem, splňuje-li atributy vymezené § 2 Autorského zákona.
 2. Předáním podkladů se rozumí předání věcí, dokumentů, digitálních dat a informací v jakékoliv formě Odběratelem Dodavateli, které jsou nezbytné pro vytvoření díla a jiné smluvní plnění.
 3. Předáním návrhů se rozumí předání vyobrazení grafických návrhů nebo předvedení těchto návrhů pomocí zobrazení tiskem, monitorem, projektorem nebo jiným technickým prostředkem i bez předání výtisků nebo předání dat potřebných k zobrazení. Návrh samotný nemusí splňovat požadované technické parametry konečného díla.
 4. Předáním díla se rozumí změna držitele věcí, které jsou dílem anebo předání kopie elektronických dat nebo informací, které jsou dílem.
 5. Revizí se rozumí dílčí schválení návrhů rozpracovaných do určité fáze a to s výhradami anebo bez výhrad. Odesláním revize Odběratel vyjadřuje souhlas s pokračováním prací Dodavatele na Díle.
 6. Konečným (též finálním) schválením návrhů se rozumí projev vůle Odběratele s dokončením Díla v souladu s poslední Revizí bez dalších výhrad. Pokud jsou k Dílu objednány další návazné služby jako mohou být další kola revizí mimo rámec zvoleného balíčku pro vývoj loga , webu či grafiky , vyjadřuje Odběratel konečným schválením rovněž souhlas k realizaci těchto návazných služeb a zavazuje se předem k jejich plné úhradě předem sjednané ceny.
 7. Autorským zákonem se rozumí zákon 121/2000Sb. Autorský zákon v platném znění. Obchodním zákoníkem se rozumí zákon č. 513/1991Sb. Obchodní zákoník v platném znění.
 8. dragonstag.stuha.org si vyhrazuje právo na platbu předem která je stanovena na 50% z předem domluvené konečné ceny
 9. dragonstag.stuha.org si vyhrazuje právo na předání konečného díla až po obdržení částky uvedené na faktuře
 10. dragonstag.stuha.org si vyhrazuje právo na účtování úroku z prodlení nezaplacené faktury po datu splatnosti, která je stanovena na 0,1% z celkové dlužné částky
 11. Úplnou úhradou ceny díla se rozumí stav, kdy Dodavatel obdržel na svůj bankovní účet uvedený na proforma-faktuře, příp. faktuře pod variabilním symbolem příslušné proforma-faktury, příp. faktury částku ve výši celkové sjednané ceny Díla, nebo proběhla autorizace platby platební kartou či jiným dohodnutým platebním systémem v této výši, nebo případně Odběratel složil tuto částku v hotovosti v sídle Dodavatele.
3. PŘEDMĚT ON-LINE OBJEDNÁVKY
 1. Předmětem on-line objednávky je produkt či služba, kterou si Odběratel vybere z nabídky Dodavatele a objedná prostřednictvím emailové komunikace, či telefonické komunikace.
 2. Specifikaci parametrů objednávaného produktu či služby Odběratel uvede ve svojí elektronické objednávce.
 3. Pokud ze specifikace Odběratelem požadovaných parametrů objednávaného produktu či služby dodatečně vyplyne, že je požadovaný rozsah služeb či parametrů produktu větší, než je Dodavatelem deklarováno v nabídce produktu či služby v internetovém systému, upozorní na tuto skutečnost Odběratele a navrhne mu cenu a podmínky dodávky produktu či služby v Odběratelem požadovaném rozsahu. Pokud Odběratel na návrh ceny a podmínek nepřistoupí, má Dodavatel právo od smlouvy odstoupit.
 4. O veškerých stavech objednávky je Odběratel Dodavatelem informován prostřednictvím e-mailu. Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za nedoručení informačního e-mailu o stavu objednávky a plnění smlouvy v případě, že Odběratel uvedl chybnou e-mailovou adresu nebo je jeho příchozí e-mailová korespondence filtrována zejména spamovými filtry poskytovatelů e-mailu.
4. VZNIK A ZÁNIK SMLOUVY
 1. Odesláním elektronického emailu Dodavateli, Odběratel podává návrh na uzavření smlouvy za podmínek a v ceně platné v okamžiku uskutečnění objednávky. Nejedná se však o akt vytvářející jakýkoliv smluvní vztah. Podáním návrhu nevzniká Odběrateli právní nárok na uzavření smlouvy.
 2. Přijme-li Dodavatel návrh na uzavření smlouvy, odešle Odběrateli e-mailem potvrzení o přijetí objednávky, čímž je uzavřena smlouva. Podmínkou přijetí návrhu na uzavření smlouvy je úhrada nákladů pro vývoj návrhu loga, webu či ostatní grafiky nabízené v rámci služeb nabýzených na www.dragonstag.stuha.org požadovaná Dodavatelem vystavené a e-mailem zaslané proforma-faktury. Až do plného zaplacení Díla je dílo majetkem Autora a Odběratel nemá právo s Dílem či jeho částmi jakkoliv nakládat.
 3. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Odběratel sám.
 4. Dodavatel má právo kdykoliv v průběhu plnění od smlouvy odstoupit v případě, že požadavky Odběratele jsou v rozporu se zákonem, etickým kodexem Rady pro reklamu, asociace pro užitou grafiku či jinými obecně závaznými předpisy nebo dobrými mravy, nebo v případě, že Odběratel porušil VOP, nebo je v prodlení plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy, zejména povinnosti platit řádně a včas sjednanou cenu a poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost při Předávání podkladů, provádění Revizí návrhů a schvalování návrhů a další součinnost podle čl. V těchto VOP. O této skutečnosti bude Dodavatel Odběratele informovat e-mailem.
 5. Odběratel má právo od smlouvy odstoupit kdykoliv do okamžiku Konečného schválení návrhů, které jsou předmětem on-line objednávky.
 6. Při zániku smlouvy náleží Dodavateli odměna za plnění, které již ze smlouvy realizoval. Zánikem smlouvy nezanikají nároky ze smlouvy již vzniklé. V případě poskytnutí slevy , při zániku smlouvy tato sleva zaniká a odběrateli bude účtováno plnění ve výši původní ceny před slevou.
5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 1. Dodavatel se zavazuje provést pro Odběratele Dílo s vynaložením veškerého možného úsilí a odborné péče, kterou po něm lze rozumně požadovat řádně a včas.
 2. Odběratel se zavazuje za činnost Dodavatele vykonávanou v rámci uzavřené smlouvy platit řádně a včas sjednanou cenu. Při prodlení plnění finančních závazků Odběratele je Dodavatel oprávněn činnost podle smlouvy pozastavit do doby vyrovnání závazků po splatnosti. V tomto případě Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost na nesplnění sjednaného termínu ani případné škody, které tím mohou Odběrateli vzniknout.
 3. Odběratel se zavazuje poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost, zejména v případě, že určité požadované charakteristiky Díla nebudou zcela zřejmé, či by jejich realizace byla neúčelná a nebo v případě jiných dotazů Dodavatele týkající se Díla.
 4. Dodavatel je oprávněn i k částečnému plnění objednávky.
6. PŘEDÁVÁNÍ PODKLADŮ, REVIZE, SCHVALOVÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
 1. Zjistí-li Dodavatel, že Odběratelem dodané podklady nesplňují potřebné kvalitativní či jiné parametry, bude o tom neprodleně ïnformovat Odběratele a požádá jej o nápravu. Pokud Odběratel nedodá podklady v požadovaných parametrech a vyjádří požadavek, aby byly použity jím dodané podklady, přestože nesplňují potřebné parametry, bere na vědomí, že na případnou pozdější reklamaci Díla pro vady vzniklé v důsledku použití takových podkladů nebude brán zřetel. Nedostatečné kvalitativní či jiné parametry Odběratelem dodaných podkladů však mohou být rovněž důvodem odstoupení Dodavatele od smlouvy.
 2. Dodavatel bude průběžně předkládat Odběrateli návrhy k Revizím dle zvolené služby. Návrhy k Revizím zašle Dodavatel na emailovou adresu. Po zpracování připomínek a požadavků Odběratele do návrhu Dodavatel připraví pro Odběratele další Revizi až do vyčerpání revizí dle zvolené nabídky.
 3. V ceně každé objednávky je zahrnut maximální počet revizí, které takto Dodavatel Odběrateli průběžně připraví. Požaduje-li Odběratel další revize nad původně sjednaný počet, má možnost si tuto službu přiobjednat za cenu uvedenou v ceníku u dané služby.
 4. Konečné schválení Díla vyjádří Odběratel emailem, maximálně však do 10ti dnů od zaslání poslední revize Dodavatelem. Po uplynutí 10ti dnů je bráno dílo jako schválené a uzavřené.
 5. Dodavatel může rozhodnout pro daný případ o jiném způsobu schvalování Díla.
 6. Konečným schválením Díla vzniká Odběrateli závazek uhradit případnou zbývající část ceny Díla a Odběratel tímto úkonem svůj peněžní závazek vůči Dodavateli ve smyslu § 323 zákona č. 513/1991 Sb, Obchodního zákoníku uznává.
 7. Má-li Dílo datovou podobu, dojde k Předání díla elektronickým zasláním jinou cestou (e-mailem, přes externí datové úložiště).
 8. Datové formáty, ve kterých je Dílo předáváno, mohou být: Corel Draw, AI, EPS – Adobe Illustrator, PSD-Adobe Photoshop, PDF- Adobe Acrobat, PNG –Portable network graphic a JPEG. Nedohodnou-li se pro daný případ smluvní strany předem jinak, nemá Odběratel nárok na předání Díla v jiných datových formátech.
 9. Má-li dílo hmotnou podobu, zašle jej Dodavatel, nedohodnou-li se smluvní strany pro daný případ na jiném způsobu předání, Odběrateli poštovní, kurýrní či jinou přepravní službou. V takovém případě je termín dodání prodloužen o dobu doručení v závislosti na přepravních podmínkách přepravce. Dodavatel nenese odpovědnost za zpoždění doručení Díla vinou přepravce. Zpožděné doručení Díla vinou přepravce není důvodem pro případné neplnění jakýchkoliv již vzniklých závazků Odběratele. Při převzetí Díla od přepravce je Odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a učinit zápis se specifikací porušení potvrzení přepravcem. Obdobně postupuje i v případě neúměrného zpoždění dodávky Díla vinou přepravce. Podpisem dokladu o převzetí zásilky Odběratel potvrzuje, že Dílo ani jeho přepravní obal nebyly porušeny a na případnou pozdější reklamaci tak nemůže být brán zřetel. Pokud je z důvodů na straně Odběratele nutno Dílo doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo smluveno, je Odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Díla, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 10. Odběratel není oprávněn odmítnout Převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje ojedinělé závady či nedodělky, které nebrání užívání Díla.
7. ODPOVĚDNOST ODBĚRATELE ZA OBSAH DÍLA
 1. Odběratel přebírá plnou odpovědnost za veškerý obsah Díla, zejména textový a vizuální, a zprošťuje Dodavatele nároků uplatňovaných vůči němu v souvislosti s tímto obsahem třetími osobami.
8. PRÁVA AUTORŮ A PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S PRÁVEM AUTORSKÝM A OSOBNOSTNÍ PRÁVA
 1. Veškeré Dodavatelem Odběrateli předložené návrhy, ať už konečné nebo ve vývojových fázích, jsou autorským dílem ve smyslu Autorského zákona. Jejich neoprávněné užití může být i trestným činem.
 2. K udělení licence k užití Díla, které je autorským dílem, dochází dnem Převzetí díla Odběratelem, přičemž účinnost licence nastává dnem úplného zaplacení ceny Díla.
 3. Licence k užití díla se uděluje bez teritoriálního a časového omezení. Odběratel je oprávněn užívat Dílo k jakémukoliv účelu jakýmkoliv způsobem a licenci k užití může poskytnout i třetím osobám. Odběratel je rovněž oprávněn Dílo užívat jak v celku, tak jeho jednotlivé části, může Dílo upravovat a měnit.
 4. Odběratel souhlasí s použitím Díla Dodavatelem k vlastní propagaci.
9. ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA VADY
 1. Dodavatel zodpovídá za vady díla ve finančním rozsahu nepřevyšujícím celkovou cenu Díla. Nezodpovídá tedy za případné následné škody vzniklé Odběrateli nebo třetí osobě v důsledku užití Díla, byť by toto mělo vady.
 2. Případné vady a nedodělky Díla odstraní Dodavatel neprodleně poté, co se o nich dozvěděl. Práci na odstranění je povinen zahájit nejpozději do 7 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl. Za vadu Díla lze považovat pouze zásadní nesoulad se specifikací Díla uvedenou v objednávce nebo nesoulad s návrhem finálně schváleným Odběratelem v rámci poslední revize nebo vady, které zjevně brání řádnému užívání Díla. Reklamaci lze podat  elektronicky emailem.
10. TERMÍNY PLNĚNÍ
 1. Dodavatel předloží Odběrateli prvotní návrhy k první revizi nejpozději ve lhůtě na které se obě strany předem domluví.
 2. Připomínky a požadavky, které Odběratel zašle Dodavateli v rámci Revize, Dodavatel zapracuje do návrhů do 7 pracovních dnů v případě, že to povaha a rozsah připomínek a požadavků dovoluje. V případě, že jsou připomínky a požadavky takového rozsahu, že vyžadují delší dobu pro zapracování, vyrozumí o tom po přijetí příslušné Revize Dodavatel Odběratele a sdělí mu termín zapracování těchto připomínek a požadavků a dodání další Revize.
 3. Finální (výstupní) soubory Díla Dodavatel dodá Odběrateli do dvou pracovních dnů od okamžiku, kdy Odběratel provede Konečné schválení a uhradí případný doplatek úplné ceny Díla.
 4. Jsou-li součástí objednávky další doplňkové služby, jejichž realizace má navazovat na dokončení a Konečné schválení Díla, sdělí Dodavatel Odběrateli termíny plnění těchto služeb po Konečném schválení a úhradě úplné ceny díla.
11. VYŠŠÍ MOC
 1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinnosti stanovené touto smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
 2. Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat.
 3. Za okolnosti vylučující odpovědnost se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení.
 4. Za okolnost vylučující odpovědnost se rovněž nepovažuje okolnost, kterou mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předvídat, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit.

platnost od 1.1 2020